KF Fastigheter tar in Balder som partner i Kungens kurva

PRESSMEDDELANDE 2019-06-28

 KF Fastigheter säljer hälften av aktierna till Balder i det Joint Venture-bolag (JV) som ska utveckla den framtida stadsdelen i Kungens kurva.  JV-bolaget ska utveckla byggrätter för att i huvudsak uppföra bostäder och samhällsservice. Bolaget har även möjlighet att sälja en del av byggrätterna i framtiden. Planprogrammet beräknas godkännas under hösten 2019 varefter detaljplaneläggningen påbörjas.  

 I överenskommelsen ingår även att överlåta ca 20 % av byggrätterna till det av Balder och Tredje AP-fonden delägda företaget Trenum som ska uppföra hyresrätter. Den nya stadsdelen kommer innehålla ca 3500 bostäder, skolor samt lokal småskalig handel och grundläggande infrastruktur.

– Det är en stor tillgång för projektets genomförande och framtid att få in en stark och stabil partner som Balder. Vi ser nu fram emot att tillsammans utveckla den nya stadsdelen till ett modernt och hållbart framtidsområde söder om Stockholm, säger Helena Liljedahl, vd för KF Fastigheter.

Det nya bostadsområdet, som gränsar mot IKEA, Heron City och Gömmarens naturreservat, ska utvecklas till en levande stadsdel med god service och grundläggande infrastruktur som till exempel vård, skola, förskolor, dagligvaruhandel, LSS-boende, kommunikationer m.m. Mitt i området kommer en stadsdelspark att skapas. I närområdet finns även god tillgång till både handel, kultur och grönområden.

– KF Fastigheter är ett välskött bolag med stor erfarenhet av god stadsutveckling. Jag är övertygad om att vi kan skapa något riktigt bra tillsammans, säger Erik Selin, vd på Balder.

Kungens kurva i Huddinge kommun är angiven som regional stadskärna i landstingets ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen” , dvs ett område som ligger utanför city men som ska avlasta city med kontor, bostäder och kommunikationer. Kommunen arbetar dessutom med en fördjupad översiktsplan för den fortsatta utvecklingen av Kungens kurva, i vilken bostäder kommer att få en central roll. Det planeras även för betydande infrastruktursatsningar i kommunen med bland annat Spårväg syd och Förbifart Stockholm.

– Ett viktigt steg för utvecklingen av Kungens kurva som inom några år inte bara kommer att vara en plats för handel och upplevelser utan även en attraktiv bostadsort för tusentals nya Huddingebor, säger Daniel Dronjak, kommunstyrelsens ordförande i Huddinge.

KF Fastigheters rådgivare i affären är Cushman & Wakefield och advokatfirman Törngren Magnell.

_________________________________________________________________________________

­­­­­­

KF Fastigheter äger mark, utvecklings- och butiksfastigheter till ett värde av drygt 2 miljarder kronor. Syftet med verksamheten är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Bolaget ska drivas på ett etiskt och hållbart sätt. Verksamheten är inriktad på att förädla utvecklingsfastigheterna och markinnehaven och avyttra butiks- och förvaltningsfastigheterna. KFF arbetar med bostadsutvecklings-projekt i bland Backaplan i Göteborg, Bro Mälarstrand i Upplands Bro och Kungens kurva i Stockholm. Projekten omfattar cirka 6000-7000 bostäder. Helena Liljedahl är VD för KF Fastigheter, som är ett dotterbolag till KF.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 mars 2019 ett värde om 123,2 Mdkr (104,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

 

För ytterligare information kontakta:

Helena Liljedahl, VD på KF Fastigheter: +46 10-743 44 65

Erik Selin, VD, telefon 0706-07 47 90

KF Fastigheter säljer Backaplansfastigheter till Skandia Fastigheter

KF Fastigheter säljer två utvecklingsfastigheter på en sammanlagd tomtareal om 90 000 kvadratmeter till Skandia Fastigheter i ett av Göteborgs mest expansiva områden – Backaplan/Hisingen. Försäljningen av Backaplan är ett resultat av KF:s strategi att fokusera verksamheten på dagligvaruhandel och därmed frigöra såväl kapital som andra resurser för detta ändamål.

Efter försäljningen har KF Fastigheter ytterligare en utvecklingsfastighet om 88 000 kvadratmeter tomtareal i Backaplan, där planerna är att bygga bostäder.

– Jag är givetvis nöjd över att slutföra en av KF Fastigheters mest spännande fastighetsaffärer där intresset från köparsidan har varit mycket stort. Skandia Fastigheter blir en utmärkt partner till oss och övriga fastighetsägare i Backaplan i arbetet med att skapa en grön och modern stadsdel där handel, bostäder och övrig service samverkar på ett nydanande sätt, säger Helena Liljedahl, VD på KF Fastigheter.

KF Fastigheter har påbörjat detaljplaneprocessen för de sålda fastigheterna för centrum, handel, bostäder och kontor.

– Vi gillar Göteborg generellt och Backaplan specifikt med områdets infrastruktur och läge. Här kan vi göra skillnad på riktigt och bygga en ny mötesplats och träffpunkt på Hisingen. Vi tittar både på att förnya och utveckla möjligheterna till shopping men har också ambitioner att tillföra stadsdelen en betydande mängd bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner, säger Bo Jansson, fastighetschef för Skandia Fastigheters köpcentrum och bostäder och fortsätter:

– Göteborgs kommun är mycket positiv till att förädla området och vi ser fram emot att, med utgångspunkt i den fina infrastrukturen och läget, medverka i förädlingen tillsammans med övriga aktörer i området.

Backaplan är en del av vision Norra Älvstaden som är Europas största stadsbyggnadsprojekt, där man till 2035 ska bebygga en yta av 4,6 miljoner kvm. Redan till 2020 ska man ha byggt 30 000 lägenheter och 40 000 arbetsplatser. Backaplan har en central roll i detta jätteprojekt då det är ett av de första områdena i vision ”Norra Älvstaden” som kommer att utvecklas. Dessutom blir Backaplan navet för all kommunikation till och från Norra Älvstaden.

Skandia Fastigheter tillträder Backa 170:1 och Backa 172:1 i februari 2016. Backa 172:1 innehåller idag köpcentrumet Backa 2 med en Coop Forum samt ca 45 butiker. Parterna har enats om att köpeskillingen ska vara konfidentiell. I affären har Cushman & Wakefield och Setterwalls varit säljarens rådgivare.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

För mer information kontakta:
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder, bo.jansson@skandiafastigheter.se, 070-590 84 42.
Helena Liljedahl, VD KF Fastigheter, helena.liljedahl@kf.se, 0709-99 73 00.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@skandiafastigheter.se, 073-944 72 04.

KF Fastigheter utvecklar, förädlar och avyttrar fastigheter och skapar därmed värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Fastighetsportföljen består primärt av butiksfastigheter samt större utvecklingsfastigheter/markinnehav. KF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till KF. Värdet på fastighetsportföljen uppgår till drygt 2 miljarder.

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle. Vid årsskiftet 2014/2015 förvaltade bolaget 118 fastigheter till ett värde av cirka 36 miljarder kronor och med en uthyrbar area om drygt 1,1 miljoner kvadratmeter, inom segmenten kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter. Dessa är huvudsakligen lokaliserade i de tre storstadsregionerna. 140 medarbetare har uppdraget att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning med rimligt risktagande till moderbolaget Skandia och dess 1,4 miljoner ägare. Välkommen till ett fastighetsbolag som gör skillnad! www.skandiafastigheter.se