Om KF Fastigheter


KF Fastigheter äger mark, utvecklings- och butiksfastigheter till ett värde av drygt 1 miljard kronor. Syftet med verksamheten är att skapa värde för ägare, hyresgäster och samhället i stort. Bolaget ska drivas på ett etiskt och hållbart sätt. Verksamheten är inriktad på att förädla utvecklingsfastigheterna och markinnehaven och avyttra butiks- och förvaltningsfastigheterna.KFF arbetar med bostadsutvecklingsprojekt i bland annat Backaplan i Göteborg, Bro Mälarstrand i Upplands Bro och Kungens kurva i Stockholm. Projekten omfattar cirka 6 000-7 000 bostäder. Helena Liljedahl är vd för KF Fastigheter, som är ett dotterbolag till KF.

KF som ägare

KF kan investera i verksamheter som har direkt nytta för konsumentföreningarnas operativa verksamhet. Med nytta avses att verksamheten bedrivs mer effektivt i KFs regi än om verksamheten skulle bedrivas av en extern operatör. I undantagsfall kan KF investera i en verksamhet för att bryta monopolliknande situationer om det innebär nytta för konsumenten och medlemmen. När KF investerar i en verksamhet ska KF ha ett bestämmande inflytande självt eller tillsammans med KFs ägare, det vill säga medlemmarna.

KF Fastigheters historia

KF Fastigheters historia har rötter tillbaka till 1924 då Kooperativa Förbundets Arkitektkontor (KFAI) bildades. KFAI hade som huvuduppgift att skapa ändamålsenliga butiker och butiksinredningar åt konsumentföreningarna i Sverige.

Läs mer om historien bakom KF Fastigheter

Läs mer om KF på kf.se