Vattenverksamhet

I projektet Bro Mälarstrand (Tegelhagen) har KF Fastigheter arbetat fram en detaljplan för byggande av ca 1 500 bostäder. För att kunna genomföra detaljplanens intentioner krävs byggande i vatten, så kallad vattenverksamhet enligt Miljöbalkens regler. KF Fastigheter har därför bjudit in till avgränsningssamråd enligt 29§ Miljöbalken. Samrådsunderlaget och bilagor finns att ladda ner här.